Etický kodex Subterra pro smluvní partnery

A      Preambule

S u b t e r r a a.s. (dále jen Subterra) je obchodní korporací založenou a podnikající podle platného právního řádu České republiky. Subterra je součástí Skupiny Metrostav, podnikatelského seskupení právnických osob (koncernu) působícího v oboru stavebnictví ve smyslu § 79, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Subterra je akciovou společností s více než padesátiletou tradicí, která vždy dbala a dbá toho, aby její působení na trhu bylo v plném souladu se zákonnými i etickými normami. Subterra dlouhodobě odmítá jakékoliv jednání v rozporu s platným právem anebo mravními a etickými standardy a principy a stejný přístup vyžaduje od všech svých zaměstnanců a smluvních partnerů. Subterra jako člen Skupiny Metrostav přijala principy deklarované Etickým kodexem Skupiny Metrostav a spolu se zásadami Kodexu společnosti Subterra dbá o jejich bezpodmínečné dodržování ve všech aspektech svojí činnosti.

V souvislosti se shora uvedeným Subterra vydává tento Etický kodex Subterra pro smluvní partnery. Akceptaci a dodržování v tomto kodexu uvedených principů považuje Subterra za zásadní pro jakoukoliv spolupráci se  smluvními partnery nyní i do budoucna.

Jako zcela zásadní vnímá Subterra zejména následující principy, jejichž porušování netoleruje:

 1. Dodržování zákonů České republiky a zemí, ve kterých Subterra podnikatelsky působí.
 2. Důraz na důvěryhodnost, profesionalitu a stabilitu.
 3. Preferenci spokojenosti zákazníka, ale nikdy ne za cenu porušování etických, právních anebo jiných norem.
 4. Společenskou odpovědnost vůči občanům zemí, krajů, měst, obcí, kde Subterra podnikatelsky působí.
 5. Respektování práv a povinností všech zaměstnanců a spolupracovníků společnosti Subterra. Odmítání jakéhokoliv diskriminačního jednání.
 6. Netolerování jakéhokoliv střetu osobních zájmů se zájmy společnosti Subterra anebo Skupiny Metrostav.
 7. Ochranu movitého majetku, nemovitého majetku a duševního vlastnictví v maximální možné míře.

 

B      Principy závazné pro smluvní partnery

S ohledem na shora uvedené smluvní partner (dále jen Partner) prohlašuje, že bere na vědomí a bude dodržovat principy zakotvené v tomto Etickém kodexu, a to zejména v níže uvedeném kontextu. Partner se zavazuje, že principy uvedené v tomto Etickém kodexu přenese do spolupráce s dalšími smluvními partnery (subdodavateli) včetně požadavku na jejich dodržování.

Partner je povinen a zavazuje se dodržovat zejména následující principy:

 • Partner se zavazuje dodržovat právní řád a etické normy zemí, ve kterých podnikatelsky působí. Partner se současně zavazuje dodržovat i další normy (např. technické normy), je-li jejich dodržování výslovně požadováno zákonem, v rámci uzavřených smluv anebo na základě v místě existujících obchodních anebo odvětvových zvyklostí.  Partner se rovněž zavazuje sledovat změny právních předpisů, dalších norem a etických pravidel a v praxi na ně přiměřeným způsobem reagovat.
 • Partner se v rámci své podnikatelské činnosti a působeni na trhu zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo být posouzeno jako nezákonné, neetické čí v rozporu s dobrými mravy. Stejně tak se Partner zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo být posouzeno jako korupční anebo jako jednání ve střetu zájmů, a takové jednání nebude tolerovat ani jiným osobám, se kterými v rámci své podnikatelské činnosti spolupracuje anebo jedná.
 • Partner se zavazuje vždy jednat profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí, uvnitř i navenek budovat vztahy založené na důvěře. Partner se zavazuje spolupracovat pouze s osobami, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Partner se zavazuje využívat pro plnění povinností a závazků výhradně osoby k tomu odborně způsobilé, mající adekvátní profesní osvědčení a splňující zákonné i smluvní požadavky.
 • Partner se zavazuje, že nebude tolerovat korupci, úplatkářství ani nekalou soutěž. Partner se zavazuje, že přímo ani nepřímo neposkytne ani nepřijme žádné platby či jiné odměny, které by měly vést k jednání v rozporu se zákony či etickými normami. Partner se zavazuje spolupracovat pouze s osobami, u kterých neexistuje střet zájmů a finanční prostředky, jimiž disponují, pocházejí z legitimních zdrojů.
 • Partner se zavazuje dbát o bezpečnost informací a ochranu dat, které v rámci spolupráce se společností Subterra získá.
 • Partner se zavazuje usilovat o minimalizaci negativních dopadů své podnikatelské činnosti na životní prostředí.
 • Partner se zavazuje, že nebude tolerovat jakoukoliv formu obtěžování či diskriminace a zaručí rovné příležitosti lidem bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, etnickou příslušnost, rasu, národnost, náboženství či jiné odlišné charakteristiky včetně řádné ochrany jejich osobních údajů. Partner se zavazuje chovat se vstřícně a ohleduplně, zejména k handicapovaným, vážně nemocným, seniorům a rodinám s dětmi. V souladu se zákonem Partner uznává právo zaměstnanců vytvářet odbory nebo do nich vstupovat.
 • Partner se zavazuje chránit a pečlivě udržovat movitý majetek, nemovitý majetek, duševní vlastnictví a obchodní tajemství své i společnosti Subterra anebo jiných společností Skupiny Metrostav.

 

C      Ohlašování protiprávního a neetického jednání

 • Partner se zavazuje informovat společnost Subterra o veškerých skutečnostech, o kterých ví a které svědčí o existujícím anebo hrozícím porušení zákonných, etických anebo jiných norem. Současně s poskytnutím informace se Partner zavazuje učinit opatření, která zamezí dalšímu trvání nežádoucího stavu a případnému vzniku škod anebo povedou k minimalizaci jejich rozsahu na nejnižší možnou míru.

 

D      Etické linky - kontakty

K upozornění na existující anebo hrozící porušení právních, etických a jiných norem slouží Etická linka Subterra anebo Etická linka Skupiny Metrostav.

Etická linka Subterra:

compliance@subterra.cz 

Etická linka Skupina Metrostav:

www.skupinametrostav.cz/cz/eticka_linka

Tel. +420 800 120 111 (záznamník)

Partner bere na vědomí, že Etická linka Subterra ani Etická linka Skupiny Metrostav nejsou určeny k řešení sporů v rámci běžného obchodního styku anebo vyřizování osobních sporů. Prostřednictvím uvedených linek nelze řešit reklamace ani jiné uplatnění vad z plnění. Linky nejsou určeny pro nahlašování mimořádných událostí, jejichž řešení spadá do kompetence složek Integrovaného záchranného systému (policie, záchranné služby, hasičů apod.).