Etický kodex Subterra pro smluvní partnery

A      Preambule

S u b t e r r a a.s. (dále jen Subterra) je obchodní korporací založenou a podnikající podle platného právního řádu České republiky. Subterra je součástí Skupiny Metrostav, podnikatelského seskupení právnických osob (koncernu) působícího v oboru stavebnictví ve smyslu § 79, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Subterra je akciovou společností s více než padesátiletou tradicí, která vždy dbala a dbá toho, aby její působení na trhu bylo v plném souladu se zákonnými i etickými normami. Subterra dlouhodobě odmítá jakékoliv jednání v rozporu s platným právem anebo mravními a etickými standardy a principy a stejný přístup vyžaduje od všech svých zaměstnanců a smluvních partnerů. Subterra jako člen Skupiny Metrostav přijala principy deklarované Etickým kodexem Skupiny Metrostav a spolu se zásadami Kodexu společnosti Subterra dbá o jejich bezpodmínečné dodržování ve všech aspektech svojí činnosti.

V souvislosti se shora uvedeným Subterra vydává tento Etický kodex Subterra pro smluvní partnery. Akceptaci a dodržování v tomto kodexu uvedených principů považuje Subterra za zásadní pro jakoukoliv spolupráci se  smluvními partnery nyní i do budoucna.

Jako zcela zásadní vnímá Subterra zejména následující principy, jejichž porušování netoleruje:

 1. Dodržování zákonů České republiky a zemí, ve kterých Subterra podnikatelsky působí.
 2. Důraz na důvěryhodnost, profesionalitu a stabilitu.
 3. Preferenci spokojenosti zákazníka, ale nikdy ne za cenu porušování etických, právních anebo jiných norem.
 4. Společenskou odpovědnost vůči občanům zemí, krajů, měst, obcí, kde Subterra podnikatelsky působí.
 5. Respektování práv a povinností všech zaměstnanců a spolupracovníků společnosti Subterra. Odmítání jakéhokoliv diskriminačního jednání.
 6. Netolerování jakéhokoliv střetu osobních zájmů se zájmy společnosti Subterra anebo Skupiny Metrostav.
 7. Ochranu movitého majetku, nemovitého majetku a duševního vlastnictví v maximální možné míře.

 

B      Principy závazné pro smluvní partnery

S ohledem na shora uvedené smluvní partner (dále jen Partner) prohlašuje, že bere na vědomí a bude dodržovat principy zakotvené v tomto Etickém kodexu, a to zejména v níže uvedeném kontextu. Partner se zavazuje, že principy uvedené v tomto Etickém kodexu přenese do spolupráce s dalšími smluvními partnery (subdodavateli) včetně požadavku na jejich dodržování.

Partner je povinen a zavazuje se dodržovat zejména následující principy:

 • Partner se zavazuje dodržovat právní řád a etické normy zemí, ve kterých podnikatelsky působí. Partner se současně zavazuje dodržovat i další normy (např. technické normy), je-li jejich dodržování výslovně požadováno zákonem, v rámci uzavřených smluv anebo na základě v místě existujících obchodních anebo odvětvových zvyklostí.  Partner se rovněž zavazuje sledovat změny právních předpisů, dalších norem a etických pravidel a v praxi na ně přiměřeným způsobem reagovat.
 • Partner se v rámci své podnikatelské činnosti a působeni na trhu zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo být posouzeno jako nezákonné, neetické čí v rozporu s dobrými mravy. Stejně tak se Partner zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo být posouzeno jako korupční anebo jako jednání ve střetu zájmů, a takové jednání nebude tolerovat ani jiným osobám, se kterými v rámci své podnikatelské činnosti spolupracuje anebo jedná.
 • Partner se zavazuje vždy jednat profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí, uvnitř i navenek budovat vztahy založené na důvěře. Partner se zavazuje spolupracovat pouze s osobami, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Partner se zavazuje využívat pro plnění povinností a závazků výhradně osoby k tomu odborně způsobilé, mající adekvátní profesní osvědčení a splňující zákonné i smluvní požadavky.
 • Partner se zavazuje, že nebude tolerovat korupci, úplatkářství ani nekalou soutěž. Partner se zavazuje, že přímo ani nepřímo neposkytne ani nepřijme žádné platby či jiné odměny, které by měly vést k jednání v rozporu se zákony či etickými normami. Partner se zavazuje spolupracovat pouze s osobami, u kterých neexistuje střet zájmů a finanční prostředky, jimiž disponují, pocházejí z legitimních zdrojů.
 • Partner se zavazuje dbát o bezpečnost informací a ochranu dat, které v rámci spolupráce se společností Subterra získá.
 • Partner se zavazuje usilovat o minimalizaci negativních dopadů své podnikatelské činnosti na životní prostředí.
 • Partner se zavazuje, že nebude tolerovat jakoukoliv formu obtěžování či diskriminace a zaručí rovné příležitosti lidem bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, etnickou příslušnost, rasu, národnost, náboženství či jiné odlišné charakteristiky. Partner se zavazuje chovat se vstřícně a ohleduplně, zejména k handicapovaným, vážně nemocným, seniorům a rodinám s dětmi. V souladu se zákonem Partner uznává právo zaměstnanců vytvářet odbory nebo do nich vstupovat.
 • Partner se zavazuje chránit a pečlivě udržovat movitý majetek, nemovitý majetek, duševní vlastnictví a obchodní tajemství své i společnosti Subterra anebo jiných společností Skupiny Metrostav.

 

C      Ohlašování protiprávního a neetického jednání

 • Partner se zavazuje informovat společnost Subterra o veškerých skutečnostech, o kterých ví a které svědčí o existujícím anebo hrozícím porušení zákonných, etických anebo jiných norem. Současně s poskytnutím informace se Partner zavazuje učinit opatření, která zamezí dalšímu trvání nežádoucího stavu a případnému vzniku škod anebo povedou k minimalizaci jejich rozsahu na nejnižší možnou míru.

 

D      Etické linky - kontakty

K upozornění na existující anebo hrozící porušení právních, etických a jiných norem slouží Etická linka Subterra anebo Etická linka Skupiny Metrostav.

Etická linka Subterra:

compliance@subterra.cz 

Etická linka Skupina Metrostav:

www.skupinametrostav.cz/cz/eticka_linka

Tel. +420 800 120 111 (záznamník)

Partner bere na vědomí, že Etická linka Subterra ani Etická linka Skupiny Metrostav nejsou určeny k řešení sporů v rámci běžného obchodního styku anebo vyřizování osobních sporů. Prostřednictvím uvedených linek nelze řešit reklamace ani jiné uplatnění vad z plnění. Linky nejsou určeny pro nahlašování mimořádných událostí, jejichž řešení spadá do kompetence složek Integrovaného záchranného systému (policie, záchranné služby, hasičů apod.).