Ochrana osobních údajů

S u b t e r r a a.s., se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ 45309612 je správcem osobních údajů (dále jen „Správce“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.

Informace o zpracování osobních údajů zajišťuje:
Lenka Mrkvičková, vedoucí OdPPV, LMrkvickova@subterra.cz

Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů, za účelem plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z pracovněprávních vztahů, kolektivní smlouvy a obecně závazných právních předpisů, uzavření a plnění smluv s obchodními partnery, umožnění výkonu odborné praxe, zajištění ochrany majetku Správce, který se nachází v monitorovaném prostoru a plnění povinností vůči příslušným orgánům veřejné moci.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7. Kontaktní údaje jsou na webu www.uoou.cz.

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz.

Pokud zjistíte, že zabezpečení osobních údajů bylo porušeno, oznamte prosím tuto skutečnost na e-mailovou adresu osobniudaje@subterra.cz