Pro akcionáře

ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ O PŘEMĚNĚ AKCIÍ NA ZAKNIHOVANÉ AKCIE A VÝZVA AKCIONÁŘŮM K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ

Společnost S u b t e r r a  a.s., IČ: 453 09 612, se sídlem Praha 8 - Libeň, Koželužská 2246/5, PSČ 18000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 (dále jen „společnost Subterra“ nebo „společnost“), tímto v souladu s ustanovením § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), oznamuje, že rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 21. června 2016 bylo rozhodnuto o přeměně všech 546.229 kusů listinných akcií společnosti na jméno na zaknihované akcie, když jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Subterra rozhodl takto:

„Listinné akcie společnosti budou přeměněny na zaknihované akcie. Lhůtu k odevzdání akcií společnosti, způsob odevzdání akcií společnosti a další aspekty související s přeměnou akcií na zaknihované akcie určí představenstvo společnosti v souladu s právními předpisy.

Stanovy společnosti se mění :

  • V Čl. 6 stanov odstavec 2, který nově zní takto : „2. Všechny akcie na jméno jsou vydány jako zaknihovaný cenný papír. Pro účely těchto stanov se za akcie považují zaknihované akcie, ledaže z daného kontextu vyplývá jinak. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.“
  • V čl. 6 stanov odstavec 6, který nově zní takto : „6. Seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů.“
  • V čl. 6 stanov odstavec 8, který nově zní takto : „8. Převoditelnost akcií není omezena ani podmíněna souhlasem jakéhokoliv orgánu společnosti.“
  • V čl. 10 stanov odstavec 2, který nově zní takto : „2. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo na jejich elektronickou adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, příp. na elektronickou adresu, kterou akcionář společnosti písemně sdělí pro tento účel. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.“

Do doby zaevidování zaknihovaných akcií do centrální evidence se na listinné akcie společnosti použijí přiměřeně ustanovení stanov společnosti ve znění před touto změnou stanov, nevylučuje-li to povaha daného ustanovení (dále jen „Usnesení“).“

Představenstvo společnosti tímto na základě Usnesení vyzývá svého jediného akcionáře k:

  • odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných společností; a
  • sdělení čísla účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku.
Představenstvo společnosti tímto dále oznamuje, že pokud akcionář neodevzdá akcie společnosti v této lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku, určí mu k tomu dodatečnou lhůtu deseti dnů. Akcie, které nebudou odevzdány ani v takto určené dodatečné lhůtě, prohlásí společnost za neplatné a společnost bude dále postupovat v souladu s právními předpisy. Odevzdání akcií a shromažďování informací potřebných k zaevidování akcií na příslušný účet bude probíhat ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku po dobu výše uvedených příslušných lhůt v sídle společnosti a to v pracovních dnech po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 602 434 020 v kanceláři JUDr. Kamily Steinbachové, Ph. D. číslo 817 v 8. patře. Číslo účtu v příslušné evidenci, na který mají být akcie zaevidovány, akcionář sdělí společnosti písemně, a to současně s odevzdáním akcií.

V Praze dne 21.6.2016

Představenstvo společnosti Subterra a.s.

 

Odkaz na scan podepsaného originálu zde