Probíhající stavby

Rekultivace XII. etapy Podkrušnohorské výsypky

Investor:Česká republika - Ministerstvo financí
Projektant:Jiří LEITGEB
Dodavatel:"Sdružení SBT + SSR + LF + SSŽ - Podkrušnohorská XII"
Doba realizace:1. září 2009 - 31. prosince 2019
Rekultivace XII. etapy Podkrušnohorské výsypky

Pokračování rekultivace území dotčených těžbou hnědého uhlí. Jedná se o další část Podkrušnohorské výsypky o ploše 116,8 ha. V rámci rekultivace bude tato lokalita terénně upravena, povrchově odvodněna pomocí systému otevřených záchytných a cestních příkopů, odvodňovacích kanálů, pramenících jímek, odvodňovacích stabilizačních žeber a následně doplněna mokřady.
Povrchové vody budou svedeny do stávajících odvodňovacích zařízení a recipientu v prostoru výsypky. Poté bude lokalita zpřístupněna systémem nových cest navazujících na stávající síť. Na závěr bude provedena biologická rekultivace spočívající v zalesnění pozemků.