Prohlášení o nulové toleranci

Ke dni 1.1.2012 nabyl účinnosti zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, který umožňuje trestně stíhat a trestat právnickou osobu za trestný čin či přečin spáchaný některou ze zákonem definovaných osob.

Vzhledem k uvedenému  společnost  S u b t e r r a  a.s. deklaruje  trvalý zájem na dodržování zákonnosti a právní prevence při svém působení na stavebním trhu, a to vně i dovnitř společnosti.

Společnost  S u b t e r r a  a.s. zároveň deklaruje, že bude důsledně prosazovat a dodržovat princip nulové tolerance vůči jakémukoli protiprávnímu chování svých zaměstnanců, popř. dalších osob jednajících jejím jménem, v jejím zájmu a v rámci její činnosti.

Společnost S u b t e r r a  a.s. kategoricky odmítá jakékoliv nezákonné, nekalé a nemorální praktiky, usiluje a bude usilovat o to, aby všichni její zaměstnanci, popř. i další osoby, dodržovali zákony, firemní hodnoty a kulturu.