Dopravní stavby

Revitalizace trati Břeclav – Znojmo

Investor:Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Projektant:SUDOP Brno, spol. s.r.o.
Dozor:Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Dodavatel:"Společnost Malverína“ - OHL ŽS a.s. (správce) a Subterra a.s.
Doba realizace:22. března 2017 - 31. října 2017
Revitalizace trati Břeclav – Znojmo

Cílem stavby revitalizace bylo zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech. Dále byly za tímto účelem provedeny práce na rekonstrukci železničních stanic a zastávek (žst. Valtice, zast. Valtice město) pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových bezbariérových nástupišť.

Stavba revitalizace je svým charakterem zásadní rekonstrukcí železniční tratě ve stávajícím tělese dráhy pro definovaný úsek Boří les – Valtice a vybranou stanici Valtice. Směrové a výškové vedení trati se výrazněji nemění. Subterra provedla dílčí posuny v řádu centimetrů. Současně  realizovala pozemní objekty pro umístění nové technologie v železniční stanici Valtice. Dále Subterra provedla rekonstrukce stávajících železničních přejezdů a úprava zabezpečovacího zařízení pro zvýšení stávající rychlosti z původních 80 km/hod na 120 km/hod. V železniční stanici Valtice byla zvýšena rychlost po rekonstrukci z původní 40 km/hod na 100 km/hod.

Celkem Subterra v úseku Boří les – Valtice vyměnila 9,836 km železničního svršku a spodku, rekonstruovala 5 ks výhybek, vybudovala nové nástupiště o délce hrany 110 m v zastávce Valtice-město, rekonstruovala 1 železniční most nad silnicí a opravila 13 ks propustků.