Dopravní stavby

Videogalerie

Optimalizace trati Plzeň–Stříbro

 

Fotogalerie

dokončená stavba
2009

výstavba březen
2008

výstavba červenec
2007

 

Optimalizace trati Plzeň–Stříbro

Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dodavatel:Sdružení firem OHL ŽS, a.s., Skanska ŽS a.s. a Leonhard Weis GmbH&Co KG, Subterra a.s.
Doba realizace:1. května 2006 - 30. dubna 2009
Optimalizace trati Plzeň–Stříbro

Tato stavba je jednou ze souboru staveb modernizace III. tranzitního železničního koridoru, který zahrnuje úsek trati z Prahy přes Plzeň do Chebu a na státní hranici se SRN. Účelem stavby bylo uvedení železniční trati a souvisejících staveb a zařízení do technického stavu odpovídajícímu evropským parametrům a standardům. Tyto parametry vyplývají z mezinárodních dohod AGC a AGTC k jejichž plnění se ČR zavázala. Optimalizace trati umožnila dosažení traťové rychlosti 120 km/h a provoz jednotek s naklápěcími skříněmi.

Úsek trati, na kterém stavba proběhla, je dlouhý 30,06 km. Optimalizace stavebně zahrnovala 4 železniční stanice - Plzeň Křimice, Kozolupy, Pňovany a Vranov u Stříbra, 4 železniční zastávky - Vochov, Plešnice, Pňovany-zastávka a Sulislav.

Předmětem stavby bylo zdvojkolejnění úseku Kozolupy – Pňovany, sanace železničního spodku, rekonstrukce železničního svršku, vybudování nových nástupišť v rámci úplné peronizace s bezpečným bezbariérovým přístupem, realizace pozemních objektů, trakčního vedení, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a silnoproudu v celém rozsahu stavby. Stavba zahrnuje rovněž rekonstrukci 41 mostů a 50 propustků a výstavbu 1 nadjezdu.
Významnou část stavby tvoří stavební objekty eliminující nepříznivé účinky hluku a vibrací z provozu železniční trati na obyvatelstvo. Objekty protihlukových zdí doplňují individuální protihluková opatření na obytných objektech, a to především výměnou stávajících oken za okna z vyšší hlukovou neprostupností.

Nově je na koridorech ČD aplikováno opatření proti vibracím ve formě antivibračních rohoží z recyklované pryže celoplošně v hlavních kolejích a výhybkách. Tato opatření se v takovém rozsahu do současné doby uplatňovala především v městských kolejových drahách např. na stavbě tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov, které jsme prováděli a máme s nimi bohaté zkušenosti.

Naše společnost realizovala sanaci železničního spodku a rekonstrukci železničního svršku v žst. Kozolupy včetně nástupiště, sanaci železničního spodku v traťovém úseku Vranov u Stříbra – Stříbro a rekonstrukci 9 mostů a zřízení jednoho železničního nadjezdu.