Dopravní stavby

Rekonstrukce železniční stanice Kuřim

Investor:Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Projektant:SUDOP Brno, spol. s.r.o.
Dozor:Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Dodavatel:"Společnost Kuřim“ – Subterra a.s. (správce) a OHL ŽS a.s.
Doba realizace:25. ledna 2017 - 31. října 2018
Rekonstrukce železniční stanice Kuřim

Stavba se nachází v obvodu železniční stanice Kuřim v intravilánu obce, která je součástí železniční trati č. 250 Brno – Havlíčkův Brod. Rekonstrukce staničních kolejí a zabezpečovacího zařízení umožní zvýšení rychlosti v předmětném úseku až na 120 km/h a tím zkrácení přepravních dob.

V rámci stavby došlo ke komplexní rekonstrukci železničního svršku a spodku v celé délce stanice. Celkem Subterra a.s. zrekonstruovala 5,661 km kolejí a vyměnila 17 výhybek. Dále v rámci projektu rekonstruovala stávající ostrovní nástupiště včetně celého vybavení i zastřešení, podchod, mosty, propustky, opěrné zdi, nové zabezpečovací zařizení včetně sdělovacího a informačního zařízení a kompletní výměna trakčního vedení soustavy PEN AC 25 kV 50 Hz / TNC o celkové délce 7,322 km. Krom výše uvedeného byly pro snížení hlukové zátěže v okolí žst. vybudovány nové protihlukové stěny o celkové délce 1 673 m.